Admitere

REZULTATELE ADMITERII 2018-2019

Rezultatele  concursului de admitere la studii superioare de doctorat (ciclul III) a.u. 2018-2019.

 

Candidaţii, care au promovat concursul la locurile pe bază de contract cu plata taxei de studii vor fi înmatriculaţi doar după semnarea contractelor şi achitarea taxei de studii.

ADMITEREA 2018-2019

Școala Doctorală în domeniul Științe medicale a Consorțiului Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” cu Instituțiile Organizatoare de Doctorat: Institutul de Cardiologie, Institutul de Oncologie, Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie, Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, Institutul Mamei şi Copilului, Agenția Națională de Sănătate Publică şi Spitalul Clinic Republican anunţă concurs pentru admiterea la studii superioare de doctorat, ciclul III (cu finanţare de la bugetul de stat şi în bază de contract) pentru anul de studii 2018-2019 în conformitate cu ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 1378 din  14  septembrie 2018 (Planul de repartizare a granturilor doctorale a.u.2018-2019).

Admiterea se va efectua în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1007 din 10.12.2014 conform prevederilor Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III; Hotărârii  Guvernului nr. 816 din 11 noiembrie 2015 “Cu privire a acordarea dreptului de organizare a studiilor superioare de doctorat instituţiilor de învăţământ superior, consorţiilor, parteneriatelor naţionale şi internaţionale”.

Pentru Școala Doctorală în domeniul Științe medicale au fost alocate 65 locuri cu finanţare de la bugetul de stat. Concursul se organizează simultan pentru locurile finanţate de la buget şi pentru cele cu taxă.

Concursul se organizează simultan pentru locurile finanţate de la buget şi pentru cele cu taxă. Admiterea la doctorat se face în bază de concurs, în condiţii de transparenţă.

Pentru participarea la concurs în doctorat, candidaţii vor prezenta următoarele acte:

 • cerere pe numele directorului ȘDDȘM  (Model cerere);
 • diploma de studii postuniversitare (masterat, rezidenţiat, secundariat clinic) şi de studii superioare cu suplimentul respectiv în original şi copie, confirmată în Departamentul Resurse Umane, pentru absolvenții USMF „Nicolae Testemițanu”. Absolvenții altor instituții de învățământ vor prezenta copiile legalizate notarial;
 • rezidenții ce participă la concurs prezintă adeverința ce atestă statutul lor de medic rezident;
 • scrisoare de  recomandare de la potențialul conducător de doctorat (abilitat cu dreptul de a conduce doctorat);
 • propunerea de proiect;
 • Curriculum Vitae (Model Europass);
 • fișa personală de evidență a cadrelor (Model fisa);
 • copia carnetului de muncă, cu aplicarea ștampilei umede a instituției în care activează;
 • copia buletinului de identitate;
 • copia lucrărilor ştiinţifice publicate (a brevetelor de invenţii);
 • 1 poză (3×4) imprimată și în format electronic (jpg);
 • recipisa care confirmă achitarea taxei  de înscriere la concursul de admitere;
 • declarație pe propria răspundere că nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetar la studii de doctorat (Model declarație);
 • declarația privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (Declaratie). 

Cetăţenii altor state şi apatrizii pot participa la concurs doar la forma de învățământ cu frecvență, la taxă.

Ei depun suplimentar:

 • copia paşaportului;
 • certificatul eliberat de Ministerul Educaţiei din ţara de origine ce confirmă pentru fiecare diplomă: autenticitatea diplomei, perioada de studii, valoarea academică a diplomei (nivelul ISCED), descrierea sistemului de notare;
 • certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de o instituție abilitată (cu excepția absolvenților din grupele române ale USMF „Nicolae Testemițanu”);
 • certificat de cazier judiciar;
 • asigurare medicală;
 • certificat medical HIV/SIDA.

 

Taxa pentru înscrierea la Concursul de admitere în doctorat, conform prevederilor Metodologiei privind organizarea și desfășurarea  concursului de admitere la studii superioare de doctorat, ciclul III, în cadrul Universităţii de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” pentru anul de studii 2018-2019 este de 100 lei.

Calendarul admiterii

Nr. d/r

Etapele

Perioada

 1 Depunerea actelor de participare la concursul de admitere la studii superioare de doctorat, ciclul III

24-28 septembrie 2018

 2 Rezultatele preliminare

01 octombrie 2018

 3 Înaintarea și analiza contestărilor

02-03 octombrie 2018

 4 Rezultatele finale

05 octombrie 2018

Candidaţii la concurs vor depune personal actele în incinta Şcolii doctorale din cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, pe adresa bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 165, et.2, bir. 214.

Telefoane de contact: (022) 205 142, (022) 242 322.

Toate documentele anexate model vor fi completate în format electronic, imprimate și semnate.

Nu vor fi acceptate dosarele incomplete.

Programul de lucru al Comisiei de admitere:

          Luni-Vineri, 9:00-17:00

          Pauza 12:00-13:00

În atenția studenților-doctoranzi și a candidaților la studii superioare de doctorat, ciclul III

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării informează candidații la studii superioare de doctorat că obținerea unui grant doctoral finanțat de la bugetul de stat se realizează în strictă conformitate cu procedurile de selecție și admitere la studii superioare de doctorat, stabilite în limitele cadrului legal de către conducătorul de doctorat prin consultare cu Consiliul Școlii doctorale.

Cuantumul taxei de înscriere la concursul de admitere este stabilit de instituţia de învăţământ în baza metodologiei proprii, publicate pe pagina web oficială a instituţiei.

Perceperea de la candidații la studii superioare de doctorat a unor taxe suplimentare în vederea obținerii granturilor doctorale finanțate de la bugetul de stat ESTE ILEGALĂ.

În cazul în care ați semnalat o situație de percepere a unor taxe nejustificate și care depășesc cadrul legal, va rugăm să sesizați on-line Centrul Național Anticorupție la www.cna.md sau la numărul de telefon 080055555.

Utilizarea resurselor financiare ale granturilor doctorale sau a taxelor de studii pentru alte activităţi decât cele aferente derulării programului de studii doctorale pentru poziţiile de studenţi-doctoranzi pentru care au fost obținute granturile doctorale sau colectate taxele de studii ESTE STRICT INTERZISĂ.

Conducătorul de doctorat are obligația de a prezenta studentului-doctorand, odată la 6 luni, modul în care au fost utilizate resursele financiare din grantul doctoral sau taxa de studii.

În cazul în care ați descoperit derogări de la aceste prevederi legale, sunteți rugați să sesizați Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.